akadalymentes változat

Fejlesztő pedagógia

Fejlesztő iskolai oktatás

Iskolánk e tagozata a tanköteles korú (6-18-23 éves), súlyosan, halmozottan sérült gyermekeknek, fiataloknak nyújt fejlesztési lehetőséget. Intézményünk kollégiuma a fejlesztőiskolás tanulók napközi otthonos-, és éjszakai ellátását is biztosítja.

A csoportban folyó fejlesztőmunka alapvető célja a gyermekek életminőségének javítása, segítségnyújtás a minél önállóbb életvitel elérésében, és az őket körülvevő világban való eligazodásban, távlati célja a társadalomba való integráció elősegítése.

A fejlesztés egyéni fejlesztési tervek alapján történik, amelyben minden egyes tanulóra az adott tanév 1. és 2. félévére a különböző fejlesztési területeken konkrét célokat fogalmazunk meg.

 

A komplex fejlesztés területei, az egyéni fejlesztési terv feladatai

 

Kommunikáció és beszédfejlesztés - a kommunikáció egyénenként változó lehetőségeinek felkutatása, a tanulók állandó ösztönzése a számukra lehetséges önkifejezési módok tudatos alkalmazására, gyakorlására, ill. a mentális funkcióiban kevésbé sérült gyermekek esetében az írás, olvasás elemeinek tanítása (Braille írás, - olvasás, gépírás), vagy szóképes olvasás elsajátíttatása.

Gondolkodás / kognitív funkciók - elemi szintű ismeretek elsajátíttatása szűkebb és tágabb környezetük jelenségeiről. Mentális funkcióiban kevésbé sérült gyermekek számára a számolás, mérés elemeinek elsajátíttatása, számolási képesség fejlesztése.

Szociális és érzelmi nevelés - szociális készségek, társas kapcsolatok, elemi magatartási formák megismertetése.

Önkiszolgálás, ill. fejlesztő gondozás - a már elsajátított szokások, jelzések, képességek, készségek, tudásanyag iskolai életbe való lehetőség szerinti beépítése és további fejlesztése, ill. enyhébb sérültségi állapot esetén képességfejlesztés minél önállóbb életvitel kialakítására.

Mozgás- és tájékozódásnevelés - a tanulók mozgásállapotának lehetőség szerinti javítása, a meglévő funkciók állandó fejlesztése, mobilizáció fejlesztése, erőnlét fejlesztése, harmonikusabb mozgáskép kialakítása, állapotromlás megakadályozása.

Játék és szabadidős nevelés - a szabadidős- és játéktevékenységekben való aktív részvétel elősegítése, önálló tevékenység kezdeményezésének ösztönzése.

 

A fejlesztő iskolai tananyag is e fejlesztési területek köré rendeződik. Főként a tanulók szűkebb és tágabb környezetében történő időbeli és térbeli tájékozódást, alapvető fogalmak kialakítását, konkrét tapasztalatszerzést, és a gyermek képességeihez mért maximális önállóságot tűzi ki célul.

 Az oktatás területei

Kommunikáció és beszédfejlesztés

Környezeti nevelés

Mozgásnevelés

Kreativitásra nevelés

Önkiszolgálás és egészséges életmódra nevelés.

 

Az oktatás célja az egyes területeken

 

Kommunikáció és beszédfejlesztés

Mások megértésének elősegítése, az önkifejezés és az interakciók fejlesztése.

A fejlesztést és a gondozási tevékenységeket, a gyermekek egész napját áthatja a kommunikáció. A tevékenységeket olyan jelzésekkel igyekszünk megerősíteni és támogatni, melyek segítségével a gyermekek minél könnyebben tájékozódnak a nap eseményeiben, tárgyi és személyi környezetükben.

 

Környezeti nevelés

A gyermekeket körülvevő szűkebb és tágabb környezet megismerése, a világ jelenségeinek megértése, érzékelési és észlelési folyamatok fejlesztése. A „tananyag” az évszakok, az időjárás és az ünnepek, hagyományok köré csoportosul, kiegészítve az élő és élettelen környezet elemeinek megismerésével, a közlekedés szabályaival. A gyermekekkel saját valójukban igyekszünk megtapasztaltatni a körülöttük lévő világ dolgait, jelenségeit, gyakran mozdulunk ki az iskola falai közül, szervezünk tanulmányi sétát, kirándulást.

 

Saját testséma kialakítása, a mozgás örömének átélése, önálló cselekvés ösztönzése.

 

Kreativitásra nevelés

Az emberi lét esztétikai dimenziójának megtapasztalása, kreatív tevékenységek ösztönzése zenében és az ábrázolás-alakítás munkafolyamataiban.

 

Önkiszolgálás, egészséges életmódra nevelés

Az önállóság, az egyéni szükségletek kielégítése, az önellátás képességének elsajátítása az öltözködés, tisztálkodás, szobatisztaság, étkezés, saját környezet rendben tartása, egyszerűbb konyhai munkák területén. A fejlesztés feladatai zömében konkrét, valós, a mindennapokban zajló tevékenységekbe ágyazottan valósulnak meg.

 

Az oktatómunka jellemzői

Az oktatás változatos ingerek biztosításával, de az állandóság által biztonságot nyújtó, családias, és a megértést támogató, megfelelően strukturált környezetben, napi- és heti ritmust követve történik. Az ismeretszerzés jellemzően cselekvésbe ágyazott. A tananyag elsajátíttatása kis lépésekben történik, gyakori ismétléssel. A csoportban folyó munka alapvetően nem terápiaorientált, a foglalkozások során igyekszünk hétköznapi szituációkba integráltan, a különböző képességeket nem izoláltan fejleszteni. Az ismeretek elsajátíttatása a tanulók egyéni képességstruktúrájához igazodó differenciálással valósul meg.

Az oktatás és fejlesztés csoportos foglalkozások, ill. egyéni fejlesztőórák, terápiás foglalkozások keretén belül zajlik. A komplex fejlesztés gyógypedagógus, tiflopedagógus, logopédus, gyógytornász együttes munkájával valósul meg.

Az évfolyamok között az átjárás automatikus. A félévi- és év végi értékelés a tanuló egyéni fejlesztési tervében megfogalmazott célok megvalósulásának mértékét tükrözi.

Kapcsolódó galéria